Klient indywidualny

Prawo dotyka każdej, nawet najdrobniejszej aktywności życiowej człowieka, a jego wielokrotne zmiany, specyficzne regulacje czy zawiły język potrafią zburzyć spokój codziennej egzystencji. Ignorantia iuris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, na co, w dzisiejszych trudnych czasach, wielu z nas nie może sobie pozwolić. 

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową obsługę prawną osób fizycznych, w szczególności pomagam w następujących aspektach prawnych:

Prawo cywilne

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy związane z prawem cywilnym, w tym sprawy dotyczące windykacji należności, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa nieruchomości i prawa lokalowego, praw konsumenta, prawa spadkowego, m.in. są to sprawy o:

zapłatę,

odszkodowanie i zadośćuczynienie,

naruszenie dóbr osobistych,

zasiedzenie,

eksmisję,

zniesienie współwłasności,

naruszenie własności i posiadania,

roszczenia z tytułu najmu lokalu lub bezumownego korzystania z lokalu,

ustanowienie służebności,

ubezwłasnowolnienie,

wykonanie lub rozwiązanie zawartych umów cywilnoprawnych oraz spory mogące powstać na tym tle pomiędzy stronami,

stwierdzenie nabycia spadku,

dział spadku,

zachowek

Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących instytucji małżeństwa, małżeńskich ustrojów majątkowych i majątku wspólnego małżonków, obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem, pochodzenia dziecka, m.in. są to sprawy o:

rozwód,

separację,

podział majątku wspólnego,

ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

ustanowienie rozdzielności majątkowej,

dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, obniżenie lub podwyższenie alimentów, uchylenie od obowiązku alimentacyjnego,

powierzenie, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,

rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka,

zezwolenie sądu na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka,

zawarcie porozumienia rodzicielskiego,

ustalenie, ograniczenie utrzymywania, zakaz utrzymywania kontaktów z dzieckiem,

ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka,

przysposobienie oraz rozwiązanie stosunku przysposobienia,

ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,

ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

Prawo pracy

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę z zakresu prawa pracy, chroniąc interesy Klientów znajdujących się zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, w sprawach dotyczących nawiązania i istnienia stosunku pracy oraz z nim związanych, wygaśnięcia stosunku pracy, wydania świadectwa pracy, równości pracowników i niedyskryminacji w zatrudnieniu, ustalenia odpowiedzialności pracowników, wypadków przy pracy, m.in. są to sprawy o:

ustalenie istnienia stosunku pracy,

zapłatę świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop w całości lub w części, 

naruszenie zakazu konkurencji,

nieuzasadnione lub bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę, w tym sporządzanie odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę,

uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,

przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,

dochodzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,

dochodzenie odszkodowania za nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami prawa pracy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

dochodzenie odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy,

dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (dyskryminacji),

dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia w wyniku stosowania mobbingu,

dochodzenie odszkodowania w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy,

sprostowanie świadectwa pracy,

rozwiązanie umowy o pracę w trybie zwolnień grupowych

Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje swoim Klientom pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, która obejmuje:

reprezentację w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,

sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,

sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,

sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

zaskarżanie postanowień organów administracyjnych,

prowadzenie spraw związanych z nakładaniem lub wymierzaniem administracyjnych kar pieniężnych.

Umowy

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w zakresie szeroko rozumianego prawa umów zarówno tych już zawartych przez Klienta, a także tych, które mają być zawarte w przyszłości, przy dostosowaniu ich postanowień do sytuacji prawnej i potrzeb Klienta, jednocześnie zabezpieczając jego interesy poprzez odpowiednie klauzule umowne. Zapewniam wsparcie na każdy etapie zawarcia i wykonania umowy, a także pomoc przy ich rozwiązaniu. 

Usługi obejmują:

opiniowanie,

analizę,

weryfikację,

audyt postanowień umownych,

sporządzanie projektów umów,

negocjowanie warunków umownych.