• ~ Hans Georg Gadamer
  „Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś”.
  ~ Hans Georg Gadamer

Zasady mediacji

Mediacja jest dla Państwa szansą na samodzielne wypracowanie porozumienia w trwającym konflikcie. Moje zadanie jako mediatora opiera się głównie na usprawnieniu komunikacji między zwaśnionymi stronami. Staram się wspierać Państwa podczas całego procesu mediacyjnego, a przede wszystkim zależy mi na tym, by nie dopuścić do eskalacji konfliktu 

Dla pełnego zrozumienia mojej roli w procesie mediacji przedstawiam Państwu filary, dzięki którym w jasny sposób określę swoje zadania, a także przybliżę zasady mediacji, których przyswojenie jest niezbędnym elementem naszych spotkań.

Dobrowolność

To Państwo podejmujecie decyzję, czy chcecie przystąpić do mediacji i możecie z niej zrezygnować na każdym etapie, bez konieczności uzasadnienia komukolwiek swojej decyzji.

Poufność

Wszelkie fakty ujawnione przez Państwa w toku mediacji są poufne i pozostają do wyłącznej wiadomości mediatora i uczestników mediacji, a powoływanie się na nie przed sądem jest bezskuteczne. Nie ma obaw, iż zostaną one wykorzystane przeciwko uczestnikom mediacji.

Neutralność

W toku mediacji wspieram proces komunikacyjny, dbam o wzajemny szacunek, zrozumienie, równość stron, wyciszenie emocji , czyli wszystko to, co prowadzi do celu, jakim jest osiągnięcie porozumienia. Jako mediator absolutnie nie narzucam rozwiązań, nie wyrażam własnych opinii, a obopólnie korzystne rozwiązanie Państwo wypracowujecie samodzielnie.

Bezstronność

Nie jestem sędzią – nie dokonuję ocen, nie wydaję wyroku, nie przyznaję racji jednej ze stron. Nie jestem pełnomocnikiem – nie reprezentuję żadnej ze stron.  Jako mediator dbam o równość stron nie utożsamiając się z żadną z nich.

Przebieg mediacji

Mediacja od strony techniczno – logistycznej, czyli słów kilka o tym, jakimi kanałami możliwe jest rozpoczęcie mediacji, jak przebiegają spotkania, co powinniście Państwo przygotować i czego możecie się spodziewać. 

Trzy możliwości rozpoczęcia mediacji:

Wniosek o mediację składany przez jedną stronę przy wyrażeniu zgody na jej przeprowadzenie przez stronę drugą. 

Zawarcie umowy o mediację pomiędzy stronami a mediatorem

Skierowanie sprawy do mediacji przez sąd

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA W SEKRETARIACIE KANCELARII LUB ZA POŚREDNICTWEM E-MAIL.

Proces mediacji – zarys

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 • REJESTRACJA SPRAWY W KANCELARII
 • UZGODNIENIE TERMINU I MIEJSCA SPOTKANIA WSTĘPNEGO
 • USTALENIE INDYWIDUALNEJ OPŁATY I SPOSOBU JEJ UISZCZENIA

SPOTKANIE WSTĘPNE

 • MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA SPOTKANIA TELEFONICZNIE LUB POPRZEZ INDYWIDUALNE / WSPÓLNE STAWIENNICTWO STRON
 • PRZEDSTAWIENIE STRON I PRZEDMIOTU SPORU
 • PRZEDSTAWIENIE ISTOTY MEDIACJI, JEJ PROCEDURY I OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD
 • ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSTĘPNYMI STANOWISKAMI STRON

SESJA/SESJE MEDIACYJNE

 • MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA SESJI W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB STRONY/STRON: INDYWIDUALNIE LUB WSPÓLNIE. DOPUSZCZALNA ZMIANA SPOSOBU NA KAŻDYM ETAPIE 
 • KONFORNTACJA STANOWISK
 • POSZUKIWANIE WSPÓLNYCH ROZWIĄZAŃ

ZAKOŃCZENIE MEDIACJI

 • UZGODNIENIA KOŃCOWE STRON UZALEŻNIONE SĄ OD WYNIKU SESJI MEDIACYJNYCH

  1. JEŚLI STRONY WYPRACUJĄ POROZUMIENIE:
 • PRZYGOTOWANIE PROJEKTU UGODY PRZEZ STRONY PRZY MOJEJ POMOCY 
 • PODPISANIE UGODY
 • OMÓWIENIE DALSZYCH FORMALNOŚCI ORAZ OBOWIĄZKÓW STRON I MEDIATORA UZALEŻNIONYCH OD RODZAJU MEDIACJI

  2. JEŚLI STRONY NIE DOJDĄ DO POROZUMIENIA LUB NIE WYRAŻAJĄ ZGODY NA  DALSZĄ MEDIACJĘ:
 • MOŻLIWOŚĆ SĄDOWEGO ROZSTRZYGNIĘCIA SPRAWY
 • MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UGODY W PRZYSZŁOŚCI

W MEDIACJI NIE MA WYGRANYCH I PRZEGRANYCH, NAWET JEŚLI UGODA NIE ZOSTANIE ZAWARTA, TO MEDIACJA DAJE SZANSĘ NA DIALOG, POZNANIE ARGUMENTÓW I PUNKTU WIDZENIA DRUGIEJ STRONY.

Zakres spraw

Prowadzę mediacje:

Cywilne

Rodzinne

Pracownicze

Gospodarcze

Pełnomocnik strony w mediacji

Będąc adwokatem, zajmuję się również reprezentacją strony w postępowaniu mediacyjnym. 

Wynik mediacji zależy od poczucia bezpieczeństwa strony i otwartości na komunikację.  Niektórym zapewnia to udział pełnomocnika w toku postępowania mediacyjnego, mimo, że mediacja nie ma nic wspólnego z salą sądowa i procesem.  

Po co stronie profesjonalny pełnomocnik w trakcie mediacji?

Dokonuję oceny czy sprawa nadaje się do mediacji,

Pomagam stronie przygotować się do postępowania mediacyjnego,

Wyjaśniam przebieg mediacji, jej istotę, zasady i cele,

Przeprowadzam analizę sprawy i interesów klienta, a także kwestii podlegających negocjacji,

Dbam o zabezpieczenie interesów klienta podczas sesji mediacyjnych z zachowaniem celu
i istoty mediacji,

Biorę udział w konstruowaniu ugody.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub umówienia się na spotkanie zapraszam do kontaktu:

KAŻDY KONFLIKT MOŻE ROZWIĄZAĆ ROZMOWA